Przejdź do treści

Małżeństwo

Informacja w sprawie ślubu sakramentalnego i konkordatowego.

Przez małżeństwo konkordatowe rozumiemy małżeństwo zawarte tylko w kościele ale pociągające za sobą również skutki przewidziane w prawie polskim.

Przygotowanie do ślubu
Narzeczeni winni zgłosić się do właściwego Biura Parafialnego trzy miesiące przed planowaną datą   zawarcia małżeństwa. Właściwym biurem jest biuro  parafii narzeczonej lub narzeczonego.

Dokumenty, które należy przedłożyć w Biurze Parafialnym:

  • Dowód osobisty
  • Metryki chrztu najnowszej daty (nie starsze jak 3 miesiące) z dopiskiem o bierzmowaniu
  • Świadectwa wykazujące uczęszczanie na lekcje religii z ostatniej klasy  gimnazjalnej i ostatnie z klasy ponadgimnazjalnej.
  • Z Urzędu Stanu Cywilnego „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” tzn. o braku przeszkód z prawa polskiego do zawarcia małżeństwa. To zaświadczenie sporządza Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Jest ono ważne trzy miesiące od daty jego wydania.
  • Jeżeli jedna ze stron jest wdowcem, wdową, trzeba przedstawić kościelny dokument śmierci współmałżonka.
  • Zaświadczenie z odbytego kursu katechezy przedmałżeńskiej. Miejsca i daty tych katechez umieszczone są  na tablicy ogłoszeń parafialnych. 

Nowością  jest zakaz państwowy i kościelny zawierania  małżeństwa przez osoby,  które nie ukończyły 18 roku życia. Dla mężczyzny zwolnienie od tej  granicy wieku nie jest przewidziane. Kobieta, która ukończyła 16 rok życia może uzyskać zgodę Sądu Opiekuńczego na zawarcie małżeństwa. W takim przypadku potrzebna jest również dyspensa Biskupa Ordynariusza miejsca.

Po pierwszym zgłoszeniu w biurze parafialnym  zamiaru zawarcia  sakramentalnego  małżeństwa, narzeczeni biorą udział w P  poradni życia małżeńskiego, które czynne jest w biurze parafialnym w parafii Chrystusa Odkupiciela w I i III środę  miesiąca o godz. 18.30.

W Parafii Chrystusa Odkupiciela wszystkie sprawy związane z zawarciem małżeństwa załatwia ksiądz  proboszcz.

Jest również możliwość indywidualnego umówienia terminu spotkania.Tel. 61 897 48 81